งานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ  เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยในวันที่ 5 สิงหาคม 2501 เป็นวันก่อตั้งลูกเสือสำรองของไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรอง ให้มีความรักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ รวมทั้งพัฒนาความมีระเบียบวินัยของเด็กไทย ผ่านกิจกรรมค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน หลังจากนั้นจะศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งต่อไป

ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมพักค่ายพักแรม 2 วัน 1 คน แบ่งเป็น 6 ค่ายย่อย กิจกรรมหลัก
6 กิจกรรม และกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,100 คน ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1-2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเทศบาลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 1,100 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่มชมบรรดาเหล่าลูกเสือสำรอง ที่มีความวิริยะอุตสาหะ อดทน ร่าเริง และตั้งใจแสดงออกในการใช้ชีวิตชาวค่าย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสนับสนุนให้ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์ลูกเสือ “จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีเขียนชื่อถือได้” มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคม มีความสุขและเจริญก้าหน้า อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/8/2562