คุณหญิงกัลยา หารือเตรียมการลงนามความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ใช้วิทยาลัยเกษตรเป็นฐานเก็บน้ำ ช่วยเกษตรยามแล้ง

ภารกิจ รมช.ศธ 01 ตุลาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เตรียมลงนามความร่วมมือโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ “ปลูกน้ำ ปลูกความคิด .. สร้างวิถีชีวิตพอเพียง” ณ ห้องประชุม รมช.ศธ. รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปฏิรูปการศึกษาผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 2) ปฏิรูปชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีพื้นฐานที่มั่นคง 3) ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ 4) ปฏิรูปสังคม โดยการสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่สัมพันธ์กับชีวิตในทุกมิติ โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 176 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจน และสร้างโมเดลต้นแบบการกักเก็บน้ำรองรับน้ำฝนบนพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เริ่มนำร่อง ในระยะแรก 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ จากนั้นจึงขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ ในการหารือร่วมกันถึงการเชิญ American Groundwater Solution (AGS) สหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจน AGS ประเทศไทย ร่วมเป็นคณะทำงานด้านวิชาการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้อง ลงพื้นที่ วิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชน และเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรชลกร เพื่อใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังหารือถึงรายละเอียดการบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง AGS และสถาบันพระจุลจอมเกล้าธนบุรี ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วย นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 2/10/2563
>