คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านวิทย์-เทคโนโลยี คู่เกษตรกรรมแก่เด็กไทย สู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

ภารกิจ รมช.ศธ 24 ธันวาคม 2563
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy) โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์, นายราเชนทร์ โกศัลวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์, คณะผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนประจำที่จัดการเรียนการสอนให้กับผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดตั้งโดยกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก บ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม

นอกจากนี้ ขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และทราบว่าได้ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียมสร้างเด็กไทยรองรับความเจริญทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นอกจากการนำระบบ STEM ได้แก่ S - Science, T - Technology, E - Engineering และ M - Mathematics เข้ามาใช้ในระบบการพัฒนาเด็กให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์แล้ว ยังต้องการให้เพิ่ม A - Art เข้าไปอีกด้วย คือ STEAM เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงความกตัญญู ความเมตตา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข และนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤติได้อย่างยั่งยืนต่อไป และทำให้เด็กได้มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้อย่างแท้จริง

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อาทิ เยี่ยมชม Microcontroller, ห้องปฏิบัติการงานช่าง, Plant tissue culture และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นต้น จากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และห้องเรียนธรรมชาติบ้านผู้ใหญ่ไพศาล บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง+

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/12/2563
>