คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ชู “STI-สติ” และการพัฒนาชลกร ขับเคลื่อนอาชีวะเกษตรอย่างยั่งยืน

ข่าว ศธ.360 องศา 24 กรกฎาคม 2563

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ชู “STI-สติ” และการพัฒนาชลกร ขับเคลื่อนอาชีวะเกษตรอย่างยั่งยืน

(22 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ที่สามารถจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพอสมควร มีเครื่องจักรกลค่อนข้างพร้อม สร้างประโยชน์ให้จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำเทคโนโลยีไปต่อยอดได้ในอนาคต มีผลงานรางวัลพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ จึงถือเป็นความสำเร็จในการจัดการศึกษาด้านเกษตรและประมงอย่างดี

ขณะที่ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (STI) เติบโตขึ้นอย่างมาก ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลและ ศธ. ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาทุกด้าน โดยยกให้เป็นพระเอกของการศึกษาไทย เรียนจบไปมีงานทำ ทำงานเป็น และนำพาประเทศชาติข้ามผ่านวิกฤตต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ต้องอาศัย STI มาเสริมการเรียนการสอนด้านเกษตร ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถส่งไปเลี้ยงชาวโลกได้ จึงมีนโยบายยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ให้เท่าทันความต้องการของศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่ออบรมให้ครูอาชีวะเกษตรทุกแห่งมีความรู้ด้าน STI เพิ่มขึ้น สร้างเทคนิคการจัดการศึกษาแบบ Smart digital Farm ตามนโยบายก้าวสู่ปีที่ 2 “ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน” และทำให้เกษตรกรไทยไม่ยากจนอีกต่อไป ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอบรมอยู่ นอกจากนี้ อีกหนึ่งหนทางที่ช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน คือการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดปี ด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ สร้างการเรียนรู้ ในการ มี-ใช้-จัดสรร น้ำ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตามศาสตร์พระราชา สร้างความอุดมสมบูรณ์ของน้ำให้กับชุมชนนอกเขตชลประทาน เพื่อใช้ในการทำการเกษตรบริโภคและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านชลกรซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรฯ ที่ได้รับการฝึกทักษะให้เชี่ยวชาญด้านการบริการจัดการน้ำในชุมชน ส่งต่อความรู้ไปยังผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถดูแลบริหารจัดการน้ำชุมชนตัวยตนเอง ทำให้แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ
>