คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔