คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔