ความสุขเกิดจาก… การให้โอกาสแก่ผู้อื่น

 

1

      สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ น.ส.อาภาพร สีบุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนาแห้ววิทยา ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำอำเภอเล็กๆ ห่างจากตัวจังหวัดเกือบ 150 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว โดยมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า “ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

     ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่ดิฉันได้ใช้ชีวิตเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ดิฉันรู้สึกมีความสุข…เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของดิฉัน ที่ให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังสั่งสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม เพื่อส่วนรวม รวมทั้งการให้โอกาสในการทำกิจกรรมดีๆ แก่สังคม โดยการสนับสนุนส่งเสริมของ ผอ.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของนักเรียนเป็นหลักในทุกๆ ด้าน

3

     ดิฉันมีคุณครูที่ประทับใจคือ น.ส.ธัญญรัศท์ สุภษร ครูสอนวิชาเคมี ท่านเป็นครูที่ดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย และอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนให้เป็นคนดีในสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน

     และในทุกๆ ปี โรงเรียนของดิฉันก็จะมีกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่รักและชอบ ซึ่งดิฉันก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน และกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และชุมชนตลอดมา เช่น การประกวดการใช้ประโยชน์จากกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-สวทช.) เป็นการนำกล้องดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ไปจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน คณะครู และประชาชนทั่วไปได้ใช้งานจริง

     โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายอัศวิน มอก. และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของเรื่องมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกในเครือข่ายและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนา และรักษาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ และยั่งยืน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง โดยการออกให้ความรู้กับประชาชน และโรงเรียนเครือข่ายในระดับประถมศึกษาในช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเหตุผลที่ทำให้ดิฉันไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ เพราะทำให้ดิฉันมีความสุขกับการเรียน และการทำกิจกรรมของโรงเรียน ถึงจะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดเล็ก ที่อยู่ห่างไกล แต่ก็มีความสุขได้

เพราะความสุขเกิดจากการให้โอกาสแก่ผู้อื่น

4

 

5

 

6

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/406312