ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

Tailor made 2 10 2562          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา


Tailor made1 2 10 2562


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก กระทรวงศึกษาธิการไทย พร้อมที่จะเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของฟินแลนด์ และยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับฟินแลนด์ ในการนี้ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่าการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ มาจากผลวิจัยต่าง ๆ ด้านการศึกษา นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น สิ่งสำคัญด้านการศึกษาของฟินแลนด์ไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ แต่คือการค้นพบว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูที่มีคุณภาพ และการเรียนรู้
ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของครู


Tailor made2 2 10 2562


         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือในประเด็นการยกระดับสถานศึกษาด้วยการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และการยกระดับความสามารถของบุคลากร ค้นหาปัจจัยความสำเร็จ ซึ่งฝ่ายฟินแลนด์ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า ควรเริ่มจากการยกระดับขีดความสามารถของครู/บุคลากรด้านการศึกษาแบบรายบุคคล (Tailor made) ทั้งนี้ ฝ่ายฟินแลนด์ได้มีโครงการร่วมกับโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะใช้เป็นกรณีศึกษาได้


Tailor made3 2 10 2562


          สุดท้ายนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป


*************************************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เครดิตภาพโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี

2 ตุลาคม 2562