ความร่วมมือการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน กับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ Highbury College


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
  • บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


เพื่อสนับสนุนนโยบายของ สช.ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยร่วมพัฒนาการผลิตกำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา และการรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน
  • บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับ Highbury College


เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอาชีวศึกษาเอกชน ในการพัฒนาครูผู้สอน ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินความร่วมมือใน 5 ด้าน คือ การฝึกอบรมครู/ผู้สอน การจัดหาครูชาวอังกฤษ/ผู้ฝึกสอนในโรงเรียน/วิทยาลัยในประเทศไทย การเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน ศูนย์จัดหาครู และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

9/12/2556