ความร่วมมือกระทรวงกีฬาฯ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือด้านหลักสูตรพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และมัคคุเทศก์ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวง ร่วมประชุมในครั้งนี้

รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีและผู้บริหารจากทั้งสองกระทรวง คือ ศธ.และ กก. เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเพิ่มชั่วโมงเรียนหลักสูตรพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ทีประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของคณะทำงานร่วม ที่มีปลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวงดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

สำหรับผลการหารือ มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

 1) หลักสูตรพลศึกษา

  ชั่วโมงพลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมทั้งให้ สพท.ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง โดยสามารถเปิดรับชมและดาวน์โหลดข้อมูลการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ชุดกายบริหารหน้าเสาธง ได้ทางเว็บไซต์ www.sportact.obec.go.th

สำหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือ ให้มีการสอนสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาทุกสัปดาห์ในระดับชั้น ป.1 – ม.6  โดยเน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย เล่นเกมส์ และกีฬาไทย/สากล  จัดให้มีกิจกรรมกายบริหารหลังเคารพธงชาติหรือก่อนเลิกเรียนทุกวันๆ ละ 15-20 นาที และกิจกรรมชุมนุม ชมรมพลศึกษา ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและสนใจ ตลอดจนบูรณาการวิชาพลศึกษาควบคู่กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 อัตรากำลังของครูพลศึกษา สพฐ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพลศึกษาให้กับครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 

  
 

2) องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้หารือกับสถาบันพลศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมความพร้อมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เด็กและเยาวชน

3) การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ขาดแคลน เช่น ภาษาอาเซียน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งเปิดรับครูอาสาสมัครจีนเข้ามาสอนในวิทยาลัยสังกัด สอศ. ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

4)    การกำหนดหลักสูตรมัคคุเทศก์ ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา

ในปัจจุบันคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยกำหนดหลักสูตรมัคคุเทศก์ในระดับ ปวส. และระดับอนุปริญญา ให้สามารถรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ และอยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

 

นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาในระดับ ปวส. สามารถรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 50 (1) (ค) จึงได้มีการเสนอปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ให้เป็นกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับแก้คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในอนาคต ทั้งนี้ ในระดับ ปวส. ได้มีการพิจารณาให้สามารถรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดแล้ว

 

   
  
 ภาพ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กก.

นวรัตน์ รามสูต

 บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 สรุป/รายงาน
2
4/12/2557