ความก้าวหน้าอาชีวะ

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (New Business Fund) และโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

● โครงการกองทุนตั้งตัวได้ (New Business Fund)

รมว.ศธ.กล่าวว่า สอศ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการตามโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ดังนี้

1. จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ (ABI : Authorized Business Incubator) ซึ่งต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน (เรียกว่า 7 เซียน) ประกอบด้วยอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน นักธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และนักธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่คัดกรองและเตรียมผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนฯ ปัจจุบันมี 30 แห่ง

2. บูรณาการให้ความรู้และฝึกทักษะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยผ่านครู และโครงการของ สอศ. ได้แก่ 1) โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  2) Fix it Center  3) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  4) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  5) โครงการส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่  6) โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ

3. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยมีเป้าหมายในปี 2557 จำนวน 400 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส.แล้ว ไม่เกิน 5 ปี กู้เพื่อไปทำธุรกิจของตนเองเป็นเจ้าของกิจการ ประเภทธุรกิจเป็นได้ทั้งที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในสัดส่วนจากกองทุน 1 ส่วน อัตราดอกเบี้ย 1%ต่อปี และเงินกู้จากธนาคารอีก 2 ส่วน อัตราดอกเบี้ย 8-9%ต่อปี เป็นระยะเวลาประมาณ 7 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยหน่วย ABI จะให้คำปรึกษาชี้แนะในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงินตลอดจนเสนอขออนุมัติสินเชื่อจากคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดยมีธนาคารที่ร่วมโครงการ จำนวน 5 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประกอบการที่ขออนุมัติสินเชื่อ  เป็นนักเรียนระดับ ปวส.ในสถาบันอาชีวศึกษา หรือนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ โดยธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร

แผนดำเนินการฝึกอบรม  นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนตั้งตัวได้ ได้มีผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ในรุ่นที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 16 ราย และช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 จะเริ่มแผนการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน


● โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

สอศ.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการ Fix it Center ซึ่งเป็นการปฏิบัติการแบบภาคีเครือข่ายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพของชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน และให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง เป็นการฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานและประกอบอาชีพได้

Fix it Center วางเป้าหมายในปี 2557 ที่จะใช้เทคโนโลยีในการซ่อมสร้างที่สูงขึ้น โดยจะพัฒนาศูนย์ให้มีคุณภาพเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงการบริหารจัดการ ดังนี้

– จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใหม่ใน 1,700 อบต. โดยมีประชาชนผู้รับบริการรวม 170,000 คน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

– ช่างชุมชน 8,500 คน จะได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุง และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา 102,000 คน จะได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพจากการบูรณาการการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพจากประสบการณ์การทำงานจริงจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

– มีการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย อบต. ละ 1 รายการ

– ประเมินผลภายในของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

– ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมโครงการระดับชาติ โดย สอศ.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

1/4/2557