ครูโอ๊ะ เยี่ยม "สนามสอบปลายภาค กศน.พญาไท-ดินแดง" ฝากชื่นชม-ให้กำลังใจชาว กศน.ทั่วไทย ร่วมจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 04 เมษายน 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผอ.กศน.กทม. น.ส.จำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท น.ส.ชลดา อัมภรัตน์ ผอ.กศน.เขตหลักสี่ รักษาการ ผอ.กศน.เขตดินแดง ตลอดจน น.ส.สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ประธานกรรมการดำเนินการสอบ ประจำสนามสอบ คณะครู และบุคลากร กศน. ให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบ 90 แห่ง ของ กศน.กทม. รองรับนักศึกษากว่า 40,000 คนจากทั้ง 50 เขต โดยในวันนี้มีความตั้งใจมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการจัดสอบแห่งนี้ ซึ่งในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อย ภายใต้การนำของ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผอ.กศน.กทม. ในการบริหารจัดการด้วยความร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากร กศน.อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนวิทยาลัยอาชีวะแห่งนี้ ที่เป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good partnership) และได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการแห่งนี้ รองรับการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของ กศน.กทม.เขตพญาไท มีนักศึกษาจำนวน 1,176 คน ส่งนใหญ่เป็นทหารกองประจำการ 912 คน และเป็นผู้พิการทางสายตา 44 คน และ กศน.กทม.เขตดินแดง มีนักศึกษา จำนวน 385 คน โดยในส่วนของความพร้อมของสถานที่สอบ และการบริหารจัดการสอบในวันนี้นั้น ถือว่ามีความเรียบร้อยดี ถึงแม้ว่าในการสอบครั้งนี้ จะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดพิมพ์ จัดส่งข้อสอบ ของบริษัทที่รับผิดชอบ ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีการและประกาศของ กศน. ซึ่งเมื่อชาว กศน.ได้รับทราบปัญหา ก็พร้อมที่จะดำเนินแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ เพื่อเดินหน้าเตรียมการจัดสอบให้ดีที่สุด
ดังนั้น จะต้องมีการปรับปรุงและดำเนินการกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทที่จัดพิมพ์ข้อสอบ จะต้องรับผิดชอบดำเนินการในทุกส่วนให้เรียบร้อย เพราะบางวิชาไม่สามารถจัดสอบได้ทัน และยังมีอีกหลายเรื่องที่มีความผิดพลาด สร้างความเสียหายกับสำนักงาน กศน. เกิดความล่าช้าในการทำงาน ถือเป็นความผิดพลาด ที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดในทุกส่วน
"ขอแสดงความขอบคุณพี่น้อง กศน.ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันแก้ไขวิกฤตตามบริบทพื้นที่ ทำให้นักศึกษา กศน.สามารถเข้าสอบได้มากที่สุด ครูพี่โอ๊ะขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณจากใจ รวมทั้งขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอโทษไปยังนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ในบางวิชา และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม ได้รับเสียงสะท้อนจากนักศึกษา กศน. ถึงความมั่นใจในครูและบุคลากรของ กศน.เพิ่มขึ้น มีความชื่นชอบและไว้วางใจครู กศน.ที่มีความใจดี คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ ชี้นำการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต รวมทั้งเชื่อมั่นว่า กศน.เป็นทางเลือกที่ดี ที่สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตได้ ดังเช่นน้องมิวสิก นักศึกษา กศน.เขตพญาไท ที่เลือกเรียน กศน. เพราะจะได้มีเวลาซ้อมดนตรี และเพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนทหารสังกัดกองทหารดุริยางค์ ทหารบก ตามรอยชีวิตของพ่อด้วยความสุข
ในส่วนของเป้าหมายการจัดการศึกษาของ กศน.ในปีการศึกษา 2564 ตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน ทั้งแบบพบกลุ่ม และการเรียนออนไลน์ พร้อมเปิดรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากร เพื่อนำมาวางแนวทางปรับปรุงการจัดการศึกษาของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องมีการหารือร่วมกันระหว่าง กศน. สพฐ. และ สช. ตลอดจนผู้เชี่ยาญเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อปรับสาระพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. แต่อาจจะมีรูปแบบ วิธีการเรียน ที่แตกต่างกันตามบริบท ตอบโจทย์ของผู้เรียน และความทันสมัยก้าวทันโลกด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/4/2564
>