ครูโอ๊ะ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน จัดตั้ง “กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา อาทิ นายไพบูลย์ เสียงก้อง นายกมล รอดคล้าย นายเสน่ห์ ขาวโต และนายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร นอกจากนี้ ยังมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนคณะกรรมการ คณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมี รมช.ศธ. ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงาน มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมรับทราบคำสั่งคณะทำงานจำนวน 4 ชุด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ด้านปรับปรุงกฎหมาย ด้านแผนงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ และด้านการออกแบบการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนรับทราบถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ