ครูโอ๊ะ เปิดโครงการ "การเรียนรู้ดิจิทัล พฤกษศาสตร์ ภูมิปัญญาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ" ชู ให้นักเรียนได้รู้จัก รู้รัก พิทักษ์หวงแหน พืชถิ่น-ภูมิปัญญา สู่การยกระดับปราจีนฯ เป็นแหล่งผลิตแปรรูปสมุนไพร ด้วยคุณภาพระดับสากล

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 กันยายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ การเรียนรู้ดิจิทัล พฤกษศาสตร์ ภูมิปัญญาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผ่านระบบ Virtual Grand Opening & Webinar โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางรัตติกร ทองเนตร ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 3 และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า โลกในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผันผวนอย่างมาก ทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากรในท้องถิ่น ส่งผลต่อวิถีชีวิตของพลเมืองโลกและคนไทย ก่อเกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้น ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ พัฒนาสู่กระบวนการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้สามารถปรับตัวและพร้อมเผชิญสภาวะต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง โดยนำคุณธรรมจริยธรรมและความดี เป็นเครื่องชี้นำแนวทางให้คนก้าวไปข้างหน้า ควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุและเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
สมรรถนะด้านดิจิทัล เป็นความสามารถแบบผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความปลอดภัย สร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็มีความอิสระควบคู่กับการมีจริยธรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย และสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตของประเทศไทย
ในส่วนของหลักสูตรพฤกษศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะในท้องถิ่นของเรา ที่เป็นแหล่งผลิตสมุนไพร และแปรรูปด้วยคุณภาพระดับสากล แหล่งพรรณไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีการประกอบอาชีพที่สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับคนในชุมชน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีที่ผู้เรียนไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้
“กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษา ตามโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูโอ๊ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำทาง ท้ายที่สุดขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของผู้จัดโครงการ และแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างศักยภาพของครู บุคลากร และคุณภาพของผู้เรียน ให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองและคุณภาพการศึกษาต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายรูป
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. :รายงาน
5/9/2564