ครูโอ๊ะ เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ชื่นชม ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างรวดเร็ว-ดีเยี่ยม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 8 (มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม และมิติสังคม) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทีมวิทยากร อาทิ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นางทัศนีย์ ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมจาก 11 จังหวัด เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งถ่ายทอดจากห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะมีความตั้งใจ และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอิสระ โดยมีเราชาว กศน.มาร่วมขับเคลื่อน ทั้งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมทั้งได้มีการบูรณาการการทำงานโดยการนำพุทธบูรณาการในเรื่องของอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ จิตตะ วิริยะ วิมังสา ตามหลักปรัชญาที่สำคัญ ซึ่งเป็นสายกลางสามารถเข้าได้กับทุกศาสนา เพื่อสร้างเสริมมิติที่จะทำให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชน ได้มีสมรรถนะ ศักยภาพ และประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจไว้ ในการจัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ในมิติสุขภาพ
 width=
โดยมีครู กศน.เข้ารับการอบรมจำนวน 3 รุ่น กว่า 1,600 คน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรต่อยอดจากการอบรม 3 รุ่นที่ผ่านมา เพื่อให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 3 มิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม และมิติสังคม เป็นการเติมเต็มความรู้แก่บุคลากร กศน. จำนวน 952 คน จาก 11 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และแพร่) สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 6 : การศึกษา ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย
 width=
“ขอขอบคุณและชื่นชม เลขาธิการ กศน.ที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วดีเยี่ยม โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ง รมว.ศธ.และครูโอ๊ะ ซึ่งกำกับดูแลให้ความสำคัญที่จะต้องร่วมกันผลักดัน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีทั้งมาตรฐานที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา พร้อมขอเป็นกำลังใจและฝากข้อห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในการที่เราจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่สังคมเป็นผู้ประเมินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ครูโอ๊ะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ตั้งใจรับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากร ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาได้คุ้มครอง ประทานพร ให้ทุกคนมีความสุข สันติสุขจงมีแด่ทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 width=
การอบรมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ
– ผศ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านมิติเศรษฐกิจ
– รศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร : กฎหมายควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ บทบาท หน้าที่ สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพึงมีพึงได้ของผู้สูงอายุ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคม
 width=
– นางทัศนีย์ ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) น.ส.มธุรพร ภาคพรต นักวิชาการอิสระ นางจิตราภรณ์ แก้ววิสัย ผอ.กศน.อำเภอตะกั่วทุ่ง : การชะลอความเสื่อมของร่างกาย การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี มีความเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าในตนเอง และการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การคงสมรรถนะด้านความจำ ความคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการสื่อสาร การวางแผน การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
– นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร : การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลต่อผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมภายบ้านและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต ความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
26/1/2565