ครูโอ๊ะ เปิดงาน “Valentine WOW WOW” สานต่อสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นปีที่ 3 พร้อมเปิดกิจกรรม “ศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science @home” และ นิทรรศการ “Science for fun” ของ อพวช. เครือข่ายการทำงานด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว Valentine WOW WOW ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์พิษณุโลก พร้อมเปิดกิจกรรม “ศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science @home” ตลอดจนนิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ และนิทรรศการ “Science for fun” ด้วยความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เข้าร่วมกิจกรรม โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กศน.มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติในทุกวัย ให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสถาบัน เป็นต้นทางในการบ่มเพาะสมาชิกของสังคม ให้มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต

“สัมพันธภาพในครอบครัว เริ่มต้นจากความรัก ความอบอุ่น ของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนี้จะขยายไปสู่ลูกด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งรวมความรัก ความอบอุ่น ที่สำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใด การส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพต่อไป
กิจกรรม Valentine WOW WOW ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สำคัญ ในการสร้างสมาชิกให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งไปด้วย
พร้อมขออวยพรให้กับคู่สมรสทั้ง 5 คู่ที่จดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ครองรักครองเรือนกันด้วยความสุข รักใคร่ปรองดองช่วยกันนำพาความรักไปสู่จุดหมาย และพร้อมที่จะให้อภัยกันในยามโกรธเคือง ขอให้นึกถึงวันนี้ วันที่เราได้มาร่วมเป็นสักขีพยานการสานสัมพันธ์ของครอบครัว ตามสไตล์ Valentine WOW WOW ท่ามกลางความรัก ความอบอุ่น ของชาว กศน. ขอบคุณฝ่ายทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลก หน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวยกย่องและชื่นชม อพวช. ที่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนนิทรรศการเรื่องนิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ และนิทรรศการ “Science for fun” ผ่านสื่อนิทรรศการอันทันสมัย ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ของคนทุกช่วงวัยที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) และคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (Value science) โดยประดิษฐ์คิดค้นและออกแบบนิทรรศการ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
“วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ตรวจสอบได้ ทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง สำนักงาน กศน. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 นาย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้บริหาร กศน. และคู่สมรส
14/2/2565