ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง ผู้บริหาร ศธ. เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ปลื้มมีการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยม

ภารกิจ รมช.ศธ 2 16 พฤศจิกายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายนาอีม กองสิน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม นายเพ่ารีย์ กองสิน ผอ.โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ครู ผู้บริหาร นักเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในนามของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณและชื่นชมโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 390 คน ขณะนี้ได้จัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการและศาสนา โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และสถานศึกษาได้สนับสนุนชุมชนโดยใช้ความรู้ด้านวิชาการศาสนาแก่ชุมชน ซึ่งโรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งมีการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม
“จากการเยี่ยมห้องเรียน ซึ่งมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิ การพัฒนาด้านวิชาการ ค่ายลูกเสือ การสอนออนไลน์ การรับวัคซีน การพัฒนาบุคลากร โครงการเดิน วิ่ง เก็บ การอบรมยาเสพติด สัมพันธ์ชุมชน การฝีมือ เจลหรรษา กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวันอาซูรอ การทำไก่อบโอ่ง นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมภายในบริเวณโรงเรียน อาคารละหมาดชาย และหอพักชาย โรงเรียนมีการจัดตารางเวรให้กับนักเรียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ต้องขอชื่นชมว่ามีการจัดการที่ดีมาก ทั้งยังขอขอบคุณและชื่นชม โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ที่มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งขอชื่นชมจิตใจอันงดงามของคุณครูและผู้บริหารทุกท่าน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยหัวใจที่งดงาม วันนี้มีความตั้งใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังลูกๆนักเรียน และคุณครูทุกท่าน เราทุกคนเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเดียวกันพวกเราทุกคนรักกัน ขอให้ลูกๆประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง
ครูโอ๊ะขอบคุณทุกการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีจิตอันงดงามและอบอุ่น ขอชื่นชมและยกย่องการจัดการเรียนการสอนในมิติด้านการเป็นผู้นำในเรื่องของศาสนาควบคู่กับการจัดการศึกษาสามัญ เรียกว่าเป็นการสอนนักเรียนหญิงและชาย ทั้งด้านวิชาการ ศาสนา จริยธรรม การประดิษฐ์ต่าง ๆ ปลูกฝังอบรมจรรยามารยาท และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันก้าวข้ามสถานการณ์ไปด้วยกัน เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ในโอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา อาทิ การขอสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารโรงเรียน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียนที่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์
จันทนา เชียงทอง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
16/11/2564