ครูโอ๊ะ ชื่นชมหัวใจแห่งความเสียสละของ ครู กศน.นั่งเรือข้ามทะเล นำเงิน 2,000 บาทมอบให้นักศึกษาชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ย้ำสำนักงาน กศน.ในพื้นที่ 14 จังหวัด ทำงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ภารกิจ รมช.ศธ 2 10 กันยายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดสรรเงินเยียวยาในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเน้นย้ำให้จ่ายเงินเยียวยากับผู้เรียน กศน.ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน.ในพื้นที่ 14 จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมการมีส่วนร่วมของชาว กศน. โดยเฉพาะครู กศน.ในศูนย์การเรียนฯ ทั้ง 14 จังหวัด (กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พังงา เพชรบุรี แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลำปาง ลำพูน และประจวบคีรีขันธ์) ที่ดำเนินการทยอยจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทแก่ผู้เรียนที่ได้รับสิทธิ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาและการเรียนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ศูนย์การเรียนของ กศน. ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทั้งบนพื้นที่สูงและเกาะแก่งกลางทะเล การเดินทางยากลำบาก จึงต้องอาศัยหัวใจอันมุ่งมั่นของครู กศน.ในการทุ่มเทเสียสละเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการอ่านออก เขียนได้ มีความรู้ มีอาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ ขอเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และขอให้ครูทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เพราะในสภาพแวดล้อมโดยปกติการเดินทางเข้าไปยังศูนย์การเรียนฯ ต่าง ๆ ก็ลำบากยากเย็นอยู่แล้ว หากเป็นช่วงมรสุมหรือสภาพอากาศปิด ก็จะทำให้การเดินทางของครูยากลำบากและใช้เวลามากขึ้นไปอีก
ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงาว่า ครู กศน.อำเภอคุระบุรี ได้นำเงินเยียวยาไปส่งให้ถึงมือผู้เรียน กศน. ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เรียนที่ได้รับสิทธิ์ 36 คน ซึ่งครูโอ๊ะขอแสดงความขอบคุณจากหัวใจ เพราะนอกจากครู กศน.ยังช่วยสอนเด็ก เยาวชน และประชาชาวมอแกน ที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รู้หนังสือ อ่านเขียนภาษาไทยได้ และมีอาชีพแล้ว ยังนั่งเรือฝ่าคลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร เพื่อปฏิบัติภารกิจมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เรียนได้สำเร็จ ทั้งยังนำนมและอาหารกลางวันไปมอบให้กับผู้เรียน กศน.ด้วย ถือเป็นครูผู้ให้ นำนโยบายของครูโอ๊ะที่ได้มอบไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาผู้เรียน กศน.ให้อ่านออกเขียนได้ เรียบจบ มีงานทำ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมกับคำว่า “กศน.เพื่อประชาชน” ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยอย่างแท้จริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต :สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ.:รายงาน
10/9/2564