ครูโอ๊ะเปิด “โครงการปราจีนบุรีโมเดล" ต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 สิงหาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมการนำเสนอโครงการของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 และรองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (กศจ.) นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะมีความรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชากรจังหวัดปราจีนบุรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นคนไทยทุกช่วงวัย ให้ได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานใน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2. การจัดทำระบบให้คำปรึกษาเพื่อค้นพบความถนัดของตัวเอง 3. การจัดทำแผนที่ทางการศึกษา (Educcation mapping) 4. การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 5. การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม และ 6. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
“ขอแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบจัดการแบบบูรณาการ (ปราจีนโมเดล) ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่เห็นถึงความสำคัญและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง เป็นเพราะความทุ่มเทและเสียสละทำงานด้วยความอุตสาหะ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบนิวนอร์มอล (New normal) ในวิถีปกติใหม่ทุกมิติ ทำให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีมีความก้าวหน้าโดยลำดับ จึงขอแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วน ที่มีการเชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันและกันในการเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อสร้างทุนมนุษย์ต่อไป
ครูโอ๊ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จังหวัดปราจีนโมเดลจะมีการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการ และมีโมเดลที่จังหวัดอื่น สามารถที่จะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้การประชุมนี้ประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ในนามประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาปราจีนบุรี ทั้งยังได้มอบนโยบายสำคัญ ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการบริหารการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความเท่าเทียมกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชาคมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี บูรณาการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมจะสรุปข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างกว้างขวางต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ประกอบด้วย นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปราจีนบุรี เขต 1 นายอารยันต์ แสงนิกุล สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางรัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก) นายทศพร ลี้สิ้นภัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี
จันทนา เชียงทอง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
29/8/2564