ครูพี่โอ๊ะ แนะ นศ.ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยึดหลัก 'พรหมวิหารสี่' นำทางอาชีพเรือจ้าง เป็นแบบอย่างที่ดี-ใช้ความเก่งสร้างทุนทางปัญญา-เสริมรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 31 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง อัตลักษณ์ส่งเสริมความเป็นครูอาชีพ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วีรณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยโท ภานุกร แซมทอง หัวหน้าชุดฝึกกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 170 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตอบโจทย์ยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาคนที่จะไปเป็นครูหรือแม่พิมพ์ให้แก่ประเทศ มิเพียงกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเท่านั้น ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในหลายส่วน โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว พ่อแม่ ชุมชน โรงเรียนและสถานศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา ไปจนถึงการอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบของ กศน. ทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงอื่น ๆ ทุกคนทุกฝ่ายล้วนมีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และสังคม เปรียบเสมือนรากแก้วที่ยั่งรากลึกอย่างเข้มแข็ง เป็นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นต่อ ๆ ไป ให้เติบโตอย่างมั่นคงและสง่างาม

แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ "ครู" ทุกคน ที่ถือเป็นทุนมนุษย์อันทรงคุณค่าของประเทศ ที่นำความเก่งและความดี เพื่อไปสอน ไปสร้างทุนทางปัญญา และไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมช่วยหล่อหลอมพวกเขาให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมรอบด้าน การจะเป็นทุนมนุษย์ที่ดี จึงควรเป็นคนที่มีความเก่งทางวิชาการ แม่นยำเนื้อหาสาระ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผสานกับทักษะการคิดเป็น วิเคราะห์ได้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างทุนทางปัญญา สร้างสิ่งที่มีคุณค่าแก่นักเรียนและสังคม สามารถมองอนาคตได้อย่างเข้าใจ เห็นโอกาส เห็นปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด

ซึ่งทุนมนุษย์ที่สังคมคาดหวัง มิเพียงสร้างทุนทางปัญญาได้เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ เอาใจใส่และมีความเข้าอกเข้าใจในความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งครูต้องใช้อารมณ์อย่างชาญฉลาด มีความอดทน เข้มแข็ง และเก็บอารมณ์ข่มความรู้สึก พร้อมเข้าใจวิถีชีวิตและยอมรับความผิดหวังได้ เมื่อนั้นครูก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สู่เด็กแต่ละคนได้อย่างถูกทิศถูกทาง ให้เด็กเกิดความเข้าใจอารมณ์ตนเอง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยอมรับกับความผิดหวังหรือความไม่สมบูรณ์แบบตามใจปรารถนาได้เช่นกัน

"แม้รัฐมตรีจะไม่ได้จบครู แต่มีความเป็นครูอยู่เต็มหัวใจ และคลุกคลีอยู่ในวงการศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่ง เมื่อมารับตำแหน่ง ก็ได้ทุ่มเททุกวินาทีไปกับการลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพื่อรับรู้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการ นำมาวางแผนการทำงานอย่างถูกทิศทาง ซึ่งมีข้อมูลที่ผู้ประกอบการสะท้อนถึงกำลังคนทำงานในหลายส่วน ทั้งในเรื่องของความอดทนในการทำงาน การสู้งาน ทักษะการใช้ชีวิต การยอมรับกับความผิดหวังและไม่สมปรารถนาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นโจทย์ที่คนในวงการศึกษา และครูทุกคน ณ ที่นี้ จะต้องหาแนวทางปรับปรุงและสร้างเสริมการผลิตคนของเราให้มีความสมบูรณ์รอบด้านต่อไป ขอฝากข้อคิดและแนวทางการดำรงตนแก่ครูทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมาเป็นแม่พิมพ์สร้างคนในอนาคตอันใกล้นี้ ขอให้ทำตนเสมือน "น้ำพร่องแก้ว" อยู่เสมอ พร้อมที่จะเติมเต็มความรู้ ที่เพิ่มพูนขึ้น หากจะเปรียบเป็นดิน ก็ต้องเป็นดินที่มีคุณภาพ เพราะดินมีอยู่ทุกที่บนโลกนี้ เมื่อไปอยู่ที่ไหน ก็พร้อมสร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นั้นอย่างเต็มที่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ หากครูนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ส่งเสริมความเป็นครูอาชีพได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ขอฝากงานให้อนาคต "ครู" ได้ช่วยนำไปสู่การสร้างเสริมแก่นักเรียนและพัฒนาตนเอง ทั้งสร้างทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ดีเป็นอันดับแรก และภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ด้วยความมั่นใจ, การสรุปความย่อความ จับใจความสำคัญ ที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ, การใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน การอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ด้วย

สำหรับรัฐมนตรี มีหลักคำสอน "พรหมวิหาร4" เป็นหลักประจำใจ นำทางการทำงานในฐานะครูพี่โอ๊ะ หรือเสมา 3 อย่างมีอัตลักษณ์ และปรับใช้กับชีวิตได้ในทุกสถานการณ์ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจมาเป็น "ครู" เพื่อมาร่วมสร้างรากแก้วทางการศึกษาของเราให้เข้มแข็ง ปูพื้นฐานการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน และขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่หวังไว้ทุกประการ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/7/2563
>