ครูพี่โอ๊ะ พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกกลุ่มทุกวัย ย้ำจัดการศึกษาแก่ชาวมอแกน-มอเกรนต่อเนื่อง ปลื้มผลงาน WOW กศน.พังงา เข้าเป้า เดินหน้าสร้างทักษะ-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ภารกิจ รมช.ศธ 2 10 พฤศจิกายน 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2563 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ที่ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่ในจังหวัดพังงา ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม.สัญจร และจากการได้รับฟังเสียงของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการจัดการศึกษาของ กศน. ครูโอ๊ะรับไว้ พร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็น : มอบ กศน. ศึกษาระเบียบ/หลักเกณฑ์ ความเป็นไปได้ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบล, ร่วมกับ สอศ. และกระทรวงแรงงาน จัดหาแนวทางเพื่อออกประกาศนียบัตรรับรองทักษะฝีมือแรงงานผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้งพิจารณาการจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน และทักษะทางวิชาการ ให้นักศึกษา กศน.ได้แสดงออกถึงศักยภาพตามความสามารถของแต่ละบุคคล พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดให้มีหนังสือ หนังสือแบบเรียน รวมถึงหนังสือและสื่อสำหรับผู้พิการ ในห้องสมุดประชาชนอย่างเพียงพอและหลากหลาย และสนับสนุนการปรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจนวางแผนจัดซื้อรถ Mini Mobile ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในทุกชุมชน และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับครูสอนผู้พิการ กศน. เป็นต้น

นอกจากนี้ ขอให้ สป.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการออกข้อสอบและจัดสอบ N-NET ให้สอดคล้องกับวิชาเรียนของ กศน. รวมทั้งให้มีการทบทวนหรือติวข้อสอบ N-NET ให้กับนักศึกษา กศน. และให้ สพฐ. สนับสนุนให้บุคลากรสำนักงาน กศน. เข้าร่วมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ครอบคลุม การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

รวมทั้งขอให้หน่วยงานของ ศธ. พิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี) ของครู กศน., กำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูที่จัดการเรียนการสอนในตำบลที่มีเกาะแก่ง ซึ่งต้องเดินทางข้ามไปเกาะเพื่อทำการเรียนการสอน ที่จะต้องมีค่าพาหนะเรือและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการขยายเวลาออกอากาศในช่องทีวิดิจิทัลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ พร้อมประสานกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดพังงา ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น

“ในส่วนของอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้มีการพิจารณากรอบอัตรากำลังในภาพรวม เพื่อเร่งจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการครู ให้กับพื้นที่ที่มีความจำเป็นและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด ขอให้พิจารณากรอบอัตรากำลัง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งบรรณารักษ์ ขอให้สำนักงาน กศน.พิจารณาว่า ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังรวมทั้งอัตราเงินเดือนครบถ้วนในทุกแห่งแล้วหรือไม่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะแก่ง ที่ไม่มีครู กศน.เข้าไปจัดการศึกษาให้กับคนไร้สัญชาติกลุ่มมอแกน ขอให้สำนักงาน กศน.พิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่มีอยู่ก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ค่อยพิจารณาดำเนินการในลักษณะอัตราจ้างประจำเกาะหรือแก่งต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการจัดการศึกษาของ กศน.อำเภอทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดพังงา ซึ่งมีจุดเด่นและความก้าวหน้าตามนโยบาย กศน. WOW อาทิ การจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทยสำหรับคนไร้สัญชาติ การจัดการศึกษาบนพื้นที่เกาะของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ รวมทั้งชาวมอเกรนในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างคุณภาพและทั่วถึง สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิต

ตลอดจนการส่งเสริมการรู้หนังสือและการเรียนรู้แก่ประชาชนชาวพังงา ที่จะดำรงชีพในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาคนพิการ ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนแบบกึ่งโฮมสคูล และการสอบออนไลน์ โดยใช้ Google forms ผ่าน Line Application และโครงการครอบครัว TO BE สีขาวต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/11/2563
>