คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาตินายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม    สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


 


 


รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้


1.เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา


2.ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล


3.ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ


4.ให้ สศช. ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ


5.ให้ สศช. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงแผน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561-2565)


 


 


การเผยแพร่หนังสือยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)


ที่ประชุมรับทราบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดส่งหนังสือยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มาให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวร่วมในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ซึ่ง ศธ.ได้ขอเอกสารเพิ่มเติม จาก สศช. เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เพียงพอต่อไป สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเอกสารดังกล่าว ขอเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.


 


 


การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศ


ที่ประชุมรับทราบ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR (Electronic Monitoring and Evolution System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการรวบรวม  และจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ทุกโครงการ และต้องสามารถตอบได้ว่าหน่วยงานดำเนินการเพื่อตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ใดของยุทธศาสตร์ชาติ หากนำเข้าข้อมูลไม่ละเอียดครบถ้วน จะทำให้การวิเคราะห์และรายงานผลไม่เพียงพอ อีกทั้งในโอกาสต่อไประบบ eMENSCR กำลังพัฒนาเพื่อให้หน่วยสามารถนำไปใช้เพื่อบริหารการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน และตอบโจทย์ความยั่งยืนของประเทศได้


 เห็นชอบร่างคำสั่งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ


 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกและแนวทางการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สร้างการรับรู้ด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนมีการประสาน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้


 1. คณะอำนวยการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงาน


 2. คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นคณะทำงานของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ


 3. คณะทำงานฝ่ายประสานงาน การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน


 คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ) ไม่ใช่ผู้คิดโปรแกรม แต่เป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลนายอำนาจ วิชยานุวัติ


รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


 


อานนท์ วิชานนท์ สรุป


กิตติกร แซ่หมู่ ถ่ายภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.