ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (เฉพาะหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา)

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 18/11/2020

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ

MINISTERIAL REGULATION ON THE DIVISION OF WORK UNITS OF THE OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION, B.E. 2548 (2005)

ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ 12/10/2020

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้และปัญหาในการดำเนินการตามกฎหมาย

>