ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

 width=

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้

1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า
4. เป็นอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการ บุคลากรจากภาคเอกชนสถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
5. สามารถเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 ได้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org/2021usas และยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ได้ที่หมายเลข 02 285 0581-2 ต่อ 107 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tusef@fulbrightthai.org

*********************************************************

 

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤศจิกายน 2563