ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED

Logo Bic

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centre for STEM Education)
หรือ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

**************************************************

         
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAMEO) ที่ประเทศไทย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centre for STEM Education) หรือ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

          โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ลักษณะงาน และแบบฟอร์มใบสมัคร ดังแนบ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
ภายในวันรับสมัครที่กำหนด (หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

         
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
และปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องสะเต็มศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งได้มีการนำเสนอและผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอขึ้นในประเทศไทย
จนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(สภาซีเมค) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ มีดังนี้

          1. เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          2. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ระดับ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ

         
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษา (STEM
Education) กับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          4. เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสะเต็มศึกษาทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่
          1. การสร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เหมาะสมกับบริบท
          2. การประชุม สัมมนา และฝึกอบรมระดับภูมิภาค/นานาชาติ
          3. การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา
          4. การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมทางด้านสะเต็มศึกษา (เช่น แหล่งเรียนรู้ online learning)
          5. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)

สถานที่ตั้งชั่วคราว
อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการสมัคร / ใบสมัคร
1. Senior Accountant
2. Administration Director
3. Office Manager
4. Programme & Research Director
5. Communication & Fundraising Officer
6. IT Officer stem-ed 2-9-2562
7. Application Form-STEM-ED

************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กันยายน 2562