ของขวัญปีใหม่ของ ศธ.

ภาพ ข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/298.html


ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมได้รับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ เรียนรู้สู่อาชีพรมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ เรียนรู้สู่อาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้ • โครงการครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีครูสอนครบชั้นและสอนตรงตามวิชาเอก 2) เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยไม่ต้องทิ้งห้องเรียน • โครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงานหรือมีอาชีพอยู่แล้วต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น • โครงการอาชีวะ ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการซ่อม บำรุง รักษา อุปกรณ์ ประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และสอนอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน • โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา • โครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ


 • บัลลังก์ โรหิตเสถียร
  สรุป/รายงาน
  Published 16
  /12/2014