การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า มีความรู้สึกโชคดีที่ได้รับโอกาสร่วมทำงานพัฒนาการศึกษาเอกชนแก่เด็กไทย ทั้งรู้สึกขอบคุณสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ได้ช่วยพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา และพัฒนาประเทศของเราไม่ว่าคน ๆ นั้นจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม และขอยกย่องชื่นชมองค์พระสันตะปาปา ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก ๆ ทุกศาสนาในผืนแผ่นดินไทยและในโลกนี้ ถือเป็นการแบ่งปันความรักความสุขผ่านการพัฒนาการศึกษา และการหล่อหลอมสิ่งดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง ก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ สำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ได้เริ่มต้นทำงานด้วยคติ “น้ำพร่องแก้ว” เพื่อที่จะรับฟัง รับรู้ข้อมูล และข้อเสนอแนะของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ที่จะนำไปสู่การพัฒนางานไปด้วยกัน ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งได้หารือและวางแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พร้อมแก้ไขอุปสรรคปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายส่วน อาทิ

– การพัฒนาครูเอกชน

ขณะนี้ได้หารือกับคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูเอกชน ซึ่งมีแนวทางที่จะสร้างเครือข่ายประจำวิชาให้ครบทุกจังหวัด อาทิ ชมรมครูภาษาอังกฤษ ชมรมครูคณิตศาสตร์ ฯลฯ เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาครู พร้อม ๆ กับจะตั้งอนุกรรมการพัฒนาครูเอกชน เพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดด้วย โดยได้เตรียมเกลี่ยงบประมาณ ปี 2563 สำหรับพัฒนาครูเอกชนโดยเฉพาะ และในส่วนของ สช. ก็จะแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาครูเอกชนร่วมกัน อาทิ กองทุนครูของแผ่นดิน ศธ., กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น

เช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding รัฐมนตรีทั้ง 3 คน ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกองค์กรหลักและทุกภาคส่วนของ ศธ. โดยเริ่มจากรับรู้และมีความเข้าใจเป็นเนื้อเดียวกัน ไปจนถึงการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกสังกัดของ ศธ. ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นและประเด็นต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน

– การส่งเสริมสวัสดิการครูและโรงเรียนเอกชน

ในเรื่องของสวัสดิการครูและโรงเรียนเอกชน ได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณและผู้จัดการกองทุนสงเคราะห์ ศธ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับสวัสดิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารกลางวัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายรายหัว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ และขอยืนยันว่า สิ่งใดที่สามารถทำให้ได้ ศธ. และ รมช.ศธ. จะทำให้ก่อนทันที

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ (Private Teacher Aid Fund) เป็นกองทุนสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะเงินทุนเลี้ยงชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการออม ตลอดจนเงินสวัสดิการสงเคราะห์ และเงินทดแทน

– การแชร์ทรัพยากรของรัฐ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขาดโอกาส

ขณะนี้ ศธ.กำลังพัฒนาหลักสูตรและสาระเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ปรับไปเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้เกิดการแชร์และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน พร้อมปรับฐานข้อมูลให้สามารถใส่ข้อมูลได้กว้างขึ้น สะดวกต่อการแชร์ข้อมูลไปมา โดยขอให้โรงเรียนเอกชนนำสิ่งดีมาแบ่งปันกัน เพราะเชื่อว่าอาจมีบางเรื่องที่เอกชนมีความเชี่ยวชาญมากกว่ารัฐ ซึ่งในระยะยาวจะเกิดประโยชน์กับความเท่าเทียมทางการศึกษาของเด็กไทย โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ชายขอบ ที่จะได้เรียนรู้แบบเดียวกับเด็กที่อยู่ในเมือง และจะส่งผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ด้วย

– การสะสมเครดิตการศึกษา

เป็นแนวคิดที่ดีที่ ศธ. จะต้องพิจารณาในหลักการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป โดยอาจจะเริ่มดำเนินการกับการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. ก่อน เพื่อต้องการจะพัฒนาและเติมเต็มให้ผู้เรียน กศน. มีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเอง ด้วยหลักสูตรของเอกชนหรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

หากมีโอกาสจะเชิญผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริง และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเอกชนที่ช่วยพัฒนาเด็กไทย ตั้งแต่ในเมืองใหญ่ไปจนถึงพื้นที่ชายขอบ กว่า 4 แสนคนทั่วประเทศ อันจะนำมาซึ่งการดูแลครูและโรงเรียนเอกชนให้ใกล้เคียงกับรัฐมากที่สุด เพราะถือว่าทุกโรงเรียนช่วยกระทรวงศึกษาธิการและช่วยประเทศไทย ในการสร้างความเจริญและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีเพราะครอบครัวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และเมื่อมีครอบครัวก็ได้มอบโอกาสทางการศึกษากับลูก ๆ อย่างเต็มกำลัง พร้อมคอยให้กำลังใจ เอาใจใส่ และให้การสนับสนุนในสิ่งที่ลูกชอบและถนัดให้ได้มากที่สุด และโรงเรียนในเครือคาทอลิกก็ทำให้ได้รู้ว่า โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานการศึกษา ส่งเสริมและเติมเต็มศักยภาพของเด็กอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้พวกเขาเติบโตและก้าวไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมั่นใจ ซึ่งรู้สึกขอบคุณและยินดีที่ลูกมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคาทอลิก

“ขอฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน ว่า เมื่อครูและโรงเรียนดูแลลูกเราดีแล้ว พ่อแม่และคนในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลลูก ๆ ด้วยความรัก ความอบอุ่น และเอาใจใส่ เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับกระแสและสิ่งยั่วยุในสังคมปัจจุบันและโลกอนาคตไปจนตลอดรอดฝั่ง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/8/2562