การศึกษาทางไกล

ศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สพฐ.ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning)  ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน เน้นกระบวนการสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ ประกอบการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย (Digital Content)

สพฐ.ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน 2 รูปแบบ ได้แก่

  • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงส่งจากโรงเรียนต้นทาง (วังไกลกังวล) สู่โรงเรียนปลายทางและห้องเรียนทั่วประเทศ ทั้งทางสัญญาณดาวเทียมและสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการประสานสร้างเครือข่ายครูผู้สอนในพื้นที่ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น ให้มีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา

เป้าหมาย คือ โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 15,369 แห่ง ใน 183 เขตพื้นที่การศึกษา โดยนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ด้านครูผู้สอน ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 100 สามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) โดย สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นทางที่มีชื่อเสียงจำนวน 300 แห่งจากโรงเรียนชาย หญิง ประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมตัวครูในโรงเรียนต้นทางที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี สื่อ มีแผนการจัดการเรียนรู้ ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศเสนอแนะครูปลายทาง และต้องปรับแผนจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเข้ามาสนับสนุนนั้น นับว่ามีประโยชน์มากสำหรับการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านการศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาครูไปพร้อมๆ กัน

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
3/3/2558