การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …

การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …. ผ่านแบบฟอร์ม
การรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ได้ที่ แบบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ….