การประชุมเพื่อวางแผนเชิงรุก ในเรื่องสำคัญในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนเชิงรุก ในเรื่องสำคัญในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสนี้ว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมองค์กรหลักครั้งที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีการดำเนินงานโดยมีองค์กรหลัก ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ จึงอยากให้มีการประสานงานกันในระดับล่าง โดยเฉพาะในสำนักนโยบายของแต่ละส่วน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงตามบทบาทหน้าที่ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อประสานการดำเนินงานเป็นระยะๆ และเป็นโอกาสที่จะได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลประเด็นผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันที่ ๒๓ เมษายน ที่จะถึงนี้ โดยจะรวบรวมข้อมูลผลงานของแต่ละหน่วยงานในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

******************************************

 

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.