การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก

ASPnet 23 9 2562

          เมื่อวันที่
21 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก
ณ โรงแรมนูโวซิตี กรุงเทพฯ
โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่ผู้บริหาร
ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ
หรือ UNESCO Associated School Project : ASPnet
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ
รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)
ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นระหว่างปี 2016-2030
ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development
Goals (ค.ศ. 2000 – 2015) โดย SDGs มีความมุ่งหวังจะบรรลุเป้าหมายทั้ง 17
ข้อ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความยากจน ฯลฯ
ตามกรอบของ 5 Ps คือ People Prosperity Planet Peace Partnership
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน รวมถึงในสถานศึกษาเองก็เช่นกัน
นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการกล่าวปาฐกถาเรื่อง บทบาทของ ASPnet
กับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และการเสวนาหัวข้อ
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี สระฏัน อาจารย์ภาควิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ซึ่งได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินของโครงการต่างๆ
ที่ไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมระดับโรงเรียน

ASPnet1 23 9 2562

         
ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจากนางจรูญรัตน์
สุวรรณภูสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติมอนเตสซอรี่ อคาเดมี่
และผู้ประสานงาน ASP ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ในการนำผู้บริหารและครูผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสริมสร้าง
ASPnet เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ
การส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวัฒนธรรมสันติภาพ
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมต่อยอดความเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

รวมถึงกระชับและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโกต่อไป

ASPnet2 23 9 2562

ASPnet3 23 9 2562

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กันยายน 2562