การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ

ข่าว ศธ.360 องศา 27 พฤศจิกายน 2557

               ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ ๓๗ (37th SEAMEO High Officials Meeting)  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการอภิปรายในการประชุมครั้งนี้ คือ การกำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและความร่วมมือระหว่างภูมิภาค โดยมีหัวข้อสำคัญสำหรับการประชุม อาทิ ความร่วมมือระหว่างซีมีโอและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับรางวัล Japan ESD Award ระยะที่ ๒ ความร่วมมือระหว่างซีมีโอและสหราชอาณาจักรในโครงการวิจัย    ด้านการศึกษาความร่วมมือระหว่างซีมีโอและ UNICEF EAPROในโครงการ Southeast Asia Primary Learning Metric และการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ขององค์การซีมีโอ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการจัดประชุมการศึกษาและการพัฒนาระดับภูมิภาคว่าด้วยวาระการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘ และภายหลังการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดประชุม SEAMEO Congress และการดำเนินโครงการ SEAMEO College

การประชุมครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๕๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า ๑๐๐ ท่าน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเตและเวียดนาม ผู้แทนสมาชิกสมทบ ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนี และสเปนหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ได้แก่  บริติช เคาน์ซิล มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ และสำนักเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

​การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Officials Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ จึงมีความสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอได้มีโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภาคและหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๘ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในปี ๒๕๕๘

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>