การประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 08 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งที่ประชุมถึงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลโดยจะต้องใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ ศึกษาดูงานในสถานที่หรือโครงการภายในประเทศเป็นอันดับแรก เน้นเฉพาะโครงการในพระราชดำริฯ หากจะไปดูงานต่างประเทศให้ไปประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบวกสาม(จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตามลำดับ ส่วนการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการของแต่ละทรวง พร้อมทั้งจะต้องเผยแพร่รายงานผลการศึกษาดูงานผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงผลการเดินทางเยือนเวียดนามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)ประเทศเวียดนามมีครูเพียง 1.2 ล้านคน นักเรียน 20 ล้านคน แต่สามารถจัดการศึกษาจนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีระดับโลก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM Education) ขึ้นในประเทศไทย โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และสามารถเริ่มเปิดทำการได้ประมาณต้นปี 2561

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน

อิชยา/สรุป,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.