การประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2557
                  นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

              โดยที่ประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – learning) โปรแกรม (Tell Me More)  การสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่งการของหัวหน้า คสช. จากการประชุม และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด สป. ประกาศ/ คำสั่ง/ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗   ตลอดจนความก้าวหน้าของงานชุมนุมยุวกาชาดเยาวสตรีภาคใต้  โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุน การตรวจราชการในระดับจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และโครงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยความเป็นผู้นำทางการศึกษา SEAMEO Regional Centre for Leadership Education  (RELEAD) 

                   นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗        และปฏิทินปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด สป. เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ในวาระสุดท้ายที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามงานดังนี้ ๑. ตรวจสอบการจ้างทำการบ้านทางอินเตอร์เนตเพื่อนำมาแก้ปัญหาทั้งระบบ  ๒. ให้สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ความสามารถตลอดจนการพัฒนาจิตใจของข้าราชการและให้ทำร่วมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓.ให้รายงานความก้าวหน้าของข้าราชการทุกครั้งที่มีการประชุม ๔.  ในเรื่องของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

อุษา/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>