การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ

ภารกิจ รมช.ศธ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.58 น. วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562

โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงาน และมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพีระพล พูนทวี นางปัทมา วีระวานิช และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายชาติชาย เกตุพรม ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หัวหน้าส่วนราชการ ครูที่ปรึกษา อกท. สมาชิก อกท. ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลถวายรายงานว่า ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการ จัดงาน พ่อค้า ประชาขน และบรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาดดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 41 ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าขององค์การ โดยสังเขปดังนี้ โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสมาชิกขององค์การ ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมหลักขององค์การสู่สมาชิก ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรเข้าด้วยกันภายใด้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมประมงและที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ปรับบทบาทและหน้าที่ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะขีดความสามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งองค์การฯ ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีความสามารถดี และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ซึ่งผลสำเร็จในการพัฒนาสมาชิกดังกล่าว ได้นำมาจัดแสดงในการประชุมวิชาการครั้งนี้ อาทิ การจัดประกวดนิทรรศการ การสัมมนาผลงานทางวิชาการ และการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกและศิษย์เก่าดีเด่น กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นำความรู้จากการฝึกงานในต่างประเทศ มาพัฒนาในการประกอบอาชีพ การให้บริการฝึกอาชีพแก่บุคคลทั่วไปและเกษตรกร และการแสดงนันทนาการ เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

นอกจากนี้องค์การฯ ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงาน องค์กรสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กราบบังคมทูลรายนามหน่วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิก ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และเข็มที่ระลึกตามลำดับ และกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานพระราโชวาทเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 41 จากนั้นขอพระราชทานเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สมาชิก อกท. ได้แสดงผลงานทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการทำงานเป็นทีม ขยัน อดทน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามหลักการขององค์การที่ว่า องค์การเป็นของสมาชิก ดำเนินงาน โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก

ปัจจุบันการดำเนินงานของ อกท. แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับหน่วย มี 52 หน่วย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง, วิทยาลัยประมง 4 แห่ง, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง, วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี, วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และหน่วยนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และระดับชาติ ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.: ข้อมูล
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/2/2563