การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

 

การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ

                                ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)รวม ๑๐ ประเทศ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ

                                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศสมาชิกซีมีโอภายหลังจากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงศึกษาของภูมิภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยขอให้แต่ละประเทศพิจารณาคัดเลือก ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ ประเทศละ ๑ คน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยการขับเคลื่อนการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทย จึงได้เปิดตัวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระหว่างการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสวันครูโลก เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อมอบให้แก่ครู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและทุ่มเทอุทิศตนในการทำงาน 

                                ในการนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอวีดิทัศน์การพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเป็นครูผู้มีคุโณปการ สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถนำผลงานของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชนและสังคมต่อไป หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานรางวัลฯ ของแต่ละประเทศ ซึ่งทุกประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับชาติ และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผู้รับรางวัลโดยสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันว่าจะสามารถเสนอชื่อผู้รับรางวัลให้แก่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ภายในเวลาที่กำหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

                อนึ่ง ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง ๑๑ ประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลเงินสด จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ และเหรียญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

ข้อมูลโดย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป

>