การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project: Final National Meeting Programme)

การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project: Final National Meeting Programme)

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project: Final National Meeting Programme) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และผู้ประเมินโครงการจากมหาวิทยาลัย Hiroshima และมหาวิทยาลัย Waseda เข้าร่วมการประชุมด้วย

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง “โรงเรียนแห่งความสุข” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำว่าการศึกษาในโรงเรียนและการพัฒนาผู้เรียนเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสอดคล้องตามการแผนการพัฒนาของประเทศที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในเรื่องเนื้อหา ทักษะชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลต่างๆ ตามช่วงวัยอย่างมีความสุข โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้จะได้ขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนเครือข่าย
เพื่อเผยแพร่หลักแนวคิดที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน อันจะช่วยลด/บรรเทาการเกิดพฤติกรรมในเชิงลบที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อสังคมได้

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบภาพรวมการดำเนินโครงการ กรอบแนวคิด และการประเมินผลการดำเนินโครงการในช่วงต้น และในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ ในชั้นนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นพ้องให้มีการ 1) สานต่อและขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุขไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) ให้มีกิจกรรมระหว่างกันทั้งในรูปแบบการเยือนและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในระดับต่างๆ 3) พัฒนาผู้ฝึกอบรม (train the trainer) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรงเรียนแห่งความสุข 4) พัฒนา application ในการวัดความสุข และ 5) จัดการฝึกอบรมในเชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการสร้างเสริมสุขภาวะของโรงเรียนและผู้เรียน เป็นต้น
ในท้ายที่สุด รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่งและให้คำมั่นว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนข้อริเริ่มของโรงเรียนในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ โดยในเบื้องต้นเห็นควรให้มีการจัดการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้งในช่วงปลายปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้รับข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียนไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และจะได้ขยายโอกาสไปยังโรงเรียนที่สนใจอื่นต่อไป
อนึ่ง โครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project) ได้เริ่มพัฒนาแนวความคิดและแนวทางการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2557 (2014) โดยการสนับสนุนจากยูเนสโก ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างสมดุลและหลากหลาย โดยยอมรับคุณค่า จุดเด่น และขีดความสามารถในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีอย่างมีความสุข ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เปิดรับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในช่วงนำร่องเมื่อปี 2561 (2018) โดยในส่วนของประเทศไทยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต 2) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 3) โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และ 5) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

28 มกราคม 2563
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ