การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

             นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้

                โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)และพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๒ )มิติที่ ๔ มิติด้านกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการเดินทางไปเข้าร่วม Second Asian Think Thank Summit ของคณะกรรมการ และเรื่องการลาออกของรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้อำนวยการและ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

************************************

ศศิพิชญ์ /สรุป, วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.