การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า และ สกสค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

               ๘ มกราคม ๒๕๕๘ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า สกสค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ศรีสุนทรโวหาร ชั้น ๓ อาคารหอประชุมคุรุสภา  

โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับทราบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

                   กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า สกสค. ประจำปี ๒๕๕๘ โดยให้จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของทุกเดือน และเป็นการกำหนดประชุมวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ สกสค.

                   การจ่ายเงินค้างจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ๓% บวก ๒ ขั้น ๕%  ๔% ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยองค์การค้า สกสค. ได้จัดจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน จำนวน ๑,๔๕๔ คน รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่โอนไปหน่วยงานอื่น เกษียณ ลาออก เลิกจ้าง และเสียชีวิต จำนวน ๙๘๗ คน รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะจัดจ่ายให้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการมาเสนอต่อที่ประชุมด้วย

นอกจากนี้ ประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้า โดยจะให้เลขาธิการคุรุสภาทำหนังสือแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

          จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับทราบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

                   การให้ความช่วยเหลือครูฯ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๕ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดที่ ประธานคณะกรรมการ สกสค.จัดทำขึ้น โดยที่ประชุมรับทราบ

                   การดำเนินงานโครงการพัฒนาชีวิตครู กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กรณีผู้ร้องเรียนหนี้สินครูวิกฤติเร่งด่วน โดยที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการตามแนวทาง

                   โครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ ๒ โดยที่ประชุมรับทราบ

******************************************

                                                                                                                                                                          

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตตกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.