การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาสัย  รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา  นางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม   ประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยประธานได้กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสำคัญในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จัดตั้งมาหลายปีแล้ว และมีการดำเนินงานที่คืบหน้าตามลำดับ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาถึงการนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      จึงขอให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่   ๑/๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับทราบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

– รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่สำคัญของกองทุน

. รายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งสรุป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน ๑๙๔,๒๗๘,๔๒.๔๑ล้านบาท

. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกองทุน และเสนอแนะให้จัดทำปฏิทินดำเนินงานกองทุน จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน

. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ ซึ่งมีมติให้ปรับแก้ตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับปี ๒๕๕๗ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบเว็บไซต์ และระบบคลังข้อมูลของกองทุน เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้จัดทำสมรรถนะหลัก ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

 

– รับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘  ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง

– รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

– เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงานของกองทุนที่สำคัญ ดังนี้

. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  

. (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ 

. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๕๘มี

 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน  ๘ โครงการ โดยมีการปรับลดจำนวนเงินตามความเหมาะสมจาก ๖.๕๕ ล้านบาท เหลือจำนวน ๔.๙๖       ล้านบาท อาทิ

 – โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย

 โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

 นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของ ศธ.

 โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ภายในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การบูรณาการระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน

******************************************

                                                                                                                                                                          

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.