การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที ๒/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 23 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้

โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับทราบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

-          การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจำนวน ๒ ท่าน คือ นายพะยอม      แก้วกำเนิด และนายยงยุทธ วัชรดุลย์

-          การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

-          การก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ และขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากเดิมสนามกีฬาแห่งชาติเป็นค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

-          การเช่าที่ดินจากกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

-          ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุธรรม พันธุศักดิ์ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-          การจัดสร้างค่ายลูกเสือระดับภาค จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้า อำเภอขุนตาล   โดยได้ปรับปรุงซ่อมแซมในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และจะดำเนินการปรับปรุงตามระเบียบต่อไป

-          การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะลูกเสือไทย และใช้กระบวนการลูกเสือเพื่อบูรณาการเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

-          ให้พนักงานที่เกษียณอายุปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

-          (ร่าง) กฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมเห็นชอบและให้นำข้อสังเกตจากที่ประชุมไปเพิ่มเติม

-          (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. ... โดยที่ประชุมเห็นชอบและให้นำข้อสังเกตจากที่ประชุมไปเพิ่มเติม

-          (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง

-          (ร่าง) หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

-          (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ช่อสะอาด (ป.ป.ช.)

-          โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ค่ายลูกเสือมหาชัย ผิน แจ่มวิชาสอนโดยที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้เร่งดำเนินการ

-          การปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์พัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ โดยที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้เร่งดำเนินการ

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>