การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๙/๒๕๕๗

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๙/๒๕๕๗

                                       *********************************

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ครั้งที ๙/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วานนี้

โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับทราบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

         รายงานการนำเงินกองทุนฯ ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๘๗,๑๔๗,๕๖๓.๕๕ บาท

         ข้อเสนอในการบริหารเงินกองทุนฯ ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่จะส่งผลต้อผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๒๑, ความเสี่ยงในการลงทุนในสถาบันการเงิน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, แนวทางการจัดตั้ง Private Fund และ เงินฝากที่จะทยอยครบกำหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

        รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ โดยผลสำรวจพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ที่ประชุมให้นำข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขรีบไปดำเนินการ

          รายงานสถานการณ์การบริหารงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทำเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานในเรื่องที่เร่งด่วน ทั้งนี้ให้กองทุนฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกองทุนฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูต่อไป

          รายงานการจัดทำแนวทางการบริหารทรัพย์สินกองทุนฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรออกแบบระบบใหม่เพื่อแก้ปัญหา จัดให้มีระบบ Call Center เพื่อให้บริการข้อมูลแก่สมาชิก รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          สรุปเรื่องร้องเรียนจากศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (๑๑๑๑) โดยมีจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้น ๒๗ เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ๒๑ เรื่อง และเรื่องร้องเรียนรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ๖ เรื่อง ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้รวบรวมเรื่องร้องเรียนจากทุกแหล่งที่มาไว้ด้วยกัน

          แผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๘  โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแต่เสนอแนะว่าควรให้แผนปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้วย

          พิจารณาทบทวนบัญชีเงินเดือนพนักงานกองทุนฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมอบให้กองทุนฯ ไปศึกษารายละเอียดว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อเสนอได้หรือไม่

          พิจารณางบประมาณการบริหารงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แต่ให้มีความชัดเจนในข้อกฎหมายก่อนแล้วจึงนำมาพิจาณาในครั้งหน้า

          ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฯ โดยที่ประชุมเสนอว่าให้พิจารณาหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดให้ครอบคลุมและชัดเจน

          พิจาณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. … โดยที่ประชุมเห็นชอบและเสนอให้พิจารณาระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติม แล้วนำมาเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอแนวทางจัดทำเป็นระเบียบต่อไป

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.