การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๘/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 25 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๘/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้

โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ พร้อมทั้งรับทราบรายงานเงินฝากประจำครบกำหนดที่กองทุนฯ นำไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๓๑,๙๕๗,๐๓๘.๙๙ บาท และรับทราบการเสนอชื่อกรรมการกองทุนสงเคราะห์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๒ ราย คือ นายธีระพันธุ์ พุทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายสาธร เผื่อนประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้แทนจากกระทรวงการคลังนำร่างสัญญาดังกล่าวไปทบทวนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อความเสียหายให้แก่กองทุนฯ และที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินผลดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี ๒๕๕๖ ที่กรมบัญชีกลาง โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ประเมิน โดยที่ประชุมมีมติให้กองทุนฯ นำข้อสังเกตภาพรวมในการประเมินไปปรับปรุงและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>