การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training Course on “Wellness for Aging Society”

                   Wellness for Aging Society 15 8 2562

         
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training
Course on “Wellness for Aging Society” ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 22 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสังคมแห่งการมีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง

         
ในการนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับ
“สังคมสูงวัย” (Aging Society) ซึ่งเป็นกระแสของสังคม
ทั่วโลกที่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญ
และนับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนในการสร้างความตื่นรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำประสบการณ์ไปพิจารณาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อไป

*****************************************************

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 สิงหาคม 2562