การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง ๗/๒๕๕๗

การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง ๗/๒๕๕๗

*********************************

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ :นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมกระทรวงศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาสัย  รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานที่ประชุมในวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ ๕๐๑,๓๒๖,.๑๕๑๗ ล้านบาท และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ ใน ๓ เดือนแรก ๓๕.๕๕%คิดเป็นเงิน ๑๗๘,๒๒๓.๑๔๖๓ ล้านบาท 

ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับจัดสรร ๕๔,๐๘๗.๓๓๖๙ ล้านบาท และมีแผนการใช้จ่าย ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓๕%  คิดเป็นเงิน ๑๘,๙๓๒.๓๒๓๗ ล้านบาท โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ ๕๔,๐๘๗.๓๓๖๙ ล้านบาท จำแนกเป็น งบรายจ่ายประจำ ๕๓,๗๖๙.๑๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๘๒๖.๖๒๕ ล้านบาท (๕.๒%) และงบรายจ่ายลงทุน ๓๑๘.๒๒๘ ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่าย

สำหรับการเบิกจ่ายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๙,๔๖๔.๐๘๘ ล้านบาท (๑๑.๘๖%) จำแนกเป็น งบรายจ่ายประจำ ๕๖,๓๙๘.๗๕๔ ล้านบาท (๑๒.๒๒%) งบรายจ่ายลงทุน ๓,๐๖๕.๓๓๕ ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่า ในไตรมาสแรกกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ๓๕.๕% ของงบประมาณที่ได้รับ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้เร่งรัดการใช้จ่ายในงบลงทุนและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ รวมถึงอย่าให้มีข้อร้องเรียน และหากมีการแอบอ้างจาก คสช. ครม. หรือ รมต. ให้รายงานให้ทราบทันที

. กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกองลูกเสืออาสา กกต. ในการรณรงค์ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเลือกตั้ง และเพื่อให้ลูกเสือได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการรณรงค์เลือกตั้งและการให้บริการประชาชนในการเลือกตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน โดยมีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ๒๗ รุ่น รวม ๓,๘๒๙ คน และลูกเสือ กกต. จาก ๘๔๔ โรงเรียน รวม ๖๗,๙๕๙ คน

โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะครอบคลุมหมวดวิชาลูกเสือและส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น คำปฏิญาณและกฎลูกเสือ, วิชาค่ายการสังเกตและจดจำ, ชีวิตกับการเมืองการปกครอง, การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง, ข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้ง และการอบหมายภารกิจลูกเสือ กกต.

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบหลักสูตรพิเศษ เรื่อง ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสอนวิชาพิเศษดังกล่าว โดยผ่านระบบลูกเสือจังหวัด

. ลูกเสือช่อสะอาด

โดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือและเนตรนารี โดยการจัดทำหลักสูตร ลูกเสือช่อสะอาด และส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง หน่วยลูกเสือช่อสะอาด

สำหรับหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ได้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร และคู่มือฝึกอบรมลูกเสือ ๔ ประเภท คือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ และได้นำหลักสูตรไปทดลองใช้กับลูกเสือทั้ง ๔ ประเภท ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๗ และได้ปรับปรุงโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตรไปเมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและ ป.ป.ช. จะจัดฝึกอบรมครูผู้ปฏิบัติการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี และจะผลักดันให้วิชาลูกเสือช่อสะอาดเป็นวิชาพิเศษและเป็นวิชาบังคับให้ผู้เรียนวิชาลูกเสือทุกคนต้องเรียน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมกับลูกเสือ เพื่อทบทวนดูว่ากิจกรรมเหล่านั้นไม่รบกวนเวลาเรียนของเด็ก และให้มอบเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าสำเร็จกิจกรรมการเรียนนั้นแล้วแทนการตั้งชื่อเฉพาะ

. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยใช้ชื่องาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งด้านหน้าถนนราชดำเนิน ด้านถนนพิษณุโลก และถนนริมคลองผดุงกรุงเกษม และมีพิธีเปิด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณด้านหน้ากระทรวง ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ เช่น การศึกษาทางไกล, สถานศึกษาพอเพียง, การศึกษานอกระบบ, ครูแห่งแผ่นดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนักศึกษา การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ ๕ ธันวาคม พร้อมกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงาน รักพ่อขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลาง โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมจัดกิจกรรม ๒ ส่วน คือ

– ร่วมจัดนิทรรศการและการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต

– ร่วมจัดกิจกรรมจากใจเยาวชนภายใต้ชื่อ อุโมงค์แสงวันเวลาพระทรงธรรม์ โดยกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดประกวดทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับภาพวาดที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดงใน อุโมงค์แสงวันเวลาพระทรงธรรม์

******************************************

                                                                                                                              กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.