การปฎิรูปและการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตาม Roadmap การปฎิรูปการศึกษา 6 ด้าน


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ