การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)


          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน “สาขาระบบขนส่งทางราง” โดยได้รับความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ตลอดจนประชุมรับฟังสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นสำหรับการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การรายงานสภาพการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.