การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา


          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ดังนี้


          วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดพัทลุง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงและผู้แทนหน่วยรับตรวจในจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการพัทลุง จากนั้นได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการควบคู่กับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงเรียน จัดการเรียนรู้จากบทเรียนสู่ประสบการณ์จริง เช่น การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมครู D.A.R.E. กิจกรรม Day Camp นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค โดยได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการจัดสวนถาดแห้ง


          วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและผู้แทนหน่วยรับตรวจในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา จากนั้นได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ดำเนินการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ผลการทดสอบO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.