การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้


          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเภทนักเรียนประจำและไป – กลับ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ตามแนวพระราชดำริเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินัย มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี


          วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้แทนหน่วยรับตรวจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้


          1. โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการศึกษาผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี โดยมีผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 ด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ


          2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทประจำ โดยรับนักเรียนซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียน แบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ โรงเรียนจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นห้องเรียนที่พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศในประเภทกีฬายกน้ำหนัก ประเภทกรีฑา งานศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาทักษะอาชีพ


          3. โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยการเปิดสอนนักเรียนห้องเรียนปกติ และหลักสูตรพิเศษระดับปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตร 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และหลักสูตรพิเศษระดับประถมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) และหลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติและกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ได้นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดมาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดที่แตกต่างของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561 รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการแข่งขันเทควันโด ระดับนานาชาติ ปี 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ : ภาคใต้


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.