การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร


          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร ดังนี้


          วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความเชื่อมโยงด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยจังหวัดชุมพรจะจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น  2) การประสานงานระหว่างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 3) การควบคุมดูแลและการตรวจสอบโรงเรียนกวดวิชา 4) การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 5) การตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 6) การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะในโรงเรียน การลดใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะในโรงเรียน


          ต่อมาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มเติมหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ ห้อง STEM และสระว่ายน้ำ จึงมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน


          วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและผู้แทนหน่วยรับตรวจในจังหวัดชุมพร และได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้


          1. โรงเรียนอนุบาลชุมพร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการศึกษาที่ สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยการเปิดสอนนักเรียนห้องเรียนปกติ โครงการพิเศษจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม วัด ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชั้นเรียน คณะกรรมการห้องเรียน รวมถึงมีบทบาทในการร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการ สื่ออุปกรณ์อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และงบประมาณสนับสนุนการศึกษา


          2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจำ มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดชุมพร 8 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง โดยรับนักเรียนซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้เป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม เครื่องเขียน แบบเรียนและอื่นๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ จัดการเรียนการสอน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะการดำรงชีวิต และด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ทักษะอาชีพ) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทประจำ มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดชุมพร 8 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง โดยรับนักเรียนซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียน แบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ สำหรับปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรมีการย้ายที่งานบ่อยครั้งเนื่องจากย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมทำให้การขับเคลื่อนองค์กรขาดความต่อเนื่อง และขาดศึกษานิเทศก์ประจำสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยการจ้างครูอัตราจ้าง และการขอคำแนะนำจากศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร


          3. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เรียนช้า จากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวมากเกินไป รวมถึงเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีกระบวนการเรียนรู้และการฝึกวิชาชีพ อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการฝึกอาชีพระดับจังหวัด รางวัลศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด และรางวัลการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ